Verlies inkomen en alimentatie

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 7 juli 2010 ging het om een zaak waarbij de alimentatieplichtige vader had verzocht om nihilstelling van de door hem te betalen kinderalimentatie vanwege een wijziging van omstandigheden, bestaande uit het feit dat zijn WW-uitkering was geëindigd en hij er niet in was geslaagd om een baan te vinden. Deze vlieger ging echter niet op. Het Gerechtshof oordeelde dat de vader onvoldoende had aangetoond dat hij zich had ingespannen om een inkomen ter hoogte van zijn geëindigde WW-uitkering te genereren; de vader had geen enkele sollicitatiebrief overgelegd. Bovendien was niet gebleken dat de vader niet in staat was te werken. Integendeel, de vader had ter terechtzitting verklaard nog steeds werkzaamheden in de keuken van de bar/bistro van zijn partner te verrichten en uitzicht te hebben op een baan als magazijnmedewerker. De vader moest derhalve in staat worden geacht een inkomen te genereren dat gelijk was aan zijn geëindigde WW-uitkering, aldus het Hof. Het verzoek van de vader om nihilstelling van de door hem te betalen kinderalimentatie werd afgewezen door het Hof.

Geconcludeerd moet worden dat indien u een verzoek doet aan de Rechtbank om de door u te betalen alimentatie op nihil te stellen, u gegevens dient over te leggen aan de Rechtbank waaruit blijkt dat u niet in staat kunt worden geacht te werken (bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid) óf waaruit blijkt dat u voldoende pogingen hebt ondernomen om een soortgelijk inkomen te verwerven als voorheen, maar u daarin helaas niet bent geslaagd. Leg in laatstgenoemd geval dus voldoende sollicitatie- en afwijzingsbrieven over aan de Rechtbank.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht