Wat moet er geregeld worden bij echtscheiding?

Bij een echtscheiding moeten vele juridische zaken goed geregeld worden. Het is daarom verstandig om uw echtscheiding te laten regelen door een MfN-registermediator die tevens advocaat is, als u samen kiest voor het regelen van uw echtscheiding via mediation. Het is immers van belang dat de gemaakte afspraken juridisch houdbaar zijn; deze moeten worden getoetst aan het (familie)recht. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Een advocaat of  NMI-gecertificeerd advocaat-mediator die zich bezighoudt met familierecht en echtscheidingen (zoals mr. Laura Cassese, gevestigd te Almelo), heeft geleerd om alimentatieberekeningen te maken volgens de door de rechtbanken gehanteerde normen en hij/zij kan het (gezamenlijk) verzoekschrift tot echtscheiding voor u indienen bij de rechtbank; alleen een advocaat is daartoe bevoegd. Dat geeft u zekerheid en rust.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

In een echtscheiding moet bijvoorbeeld vaak berekend worden of er voldoende draagkracht is voor het betalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie; daarvoor moet tevens een behoefteberekening worden gemaakt, dat wil zeggen dat er bekeken moet worden welke alimentatie het kind en de ex-partner nodig hebben. Een kind is in principe altijd behoeftig, maar een ex-partner hoeft niet behoeftig te zijn; dat hangt met name af van de eigen inkomsten van de ex-partner en van zijn/haar vermogen om eigen inkomsten te verwerven. Daaromtrent is ook jurisprudentie ontwikkeld. Nadat duidelijk is geworden wat de behoefte is, moet berekend worden of de alimentatieplichtige ouder in staat is om (al dan niet deels) bij te dragen in deze behoefte; de draagkracht van de ouder moet dus berekend worden. Er behoort nooit een alimentatie te worden vastgesteld die hoger is dan de behoefte van het kind of die van de ex-partner. Dikwijls moet tevens een draagkrachtruimtevergelijking gemaakt worden als het om kinderalimentatie gaat; dit houdt in dat de advocaat-mediator gaat berekenen wat elk van beide ouders financieel kan bijdragen in de behoefte van het kind/de kinderen. Bij een kind geldt bovendien dat een eventuele stiefvader soms ook wordt geacht bij te dragen in de behoefte van zijn stiefkind, dus naast de biologische vader van het kind. Het is daarom belangrijk om een familierechtadvocaat in te schakelen als u er samen voor kiest om uw echtscheiding te regelen via mediation, want die kan voor u een alimentatieberekening maken volgens de door de Rechtbanken gehanteerde normen.

Woning

Als er een eigen woning of een huurwoning is, moet worden vastgelegd aan wie van beide partners deze wordt toebedeeld en hoe (bij een koopwoning) de overwaarde wordt verdeeld en wanneer de betalingen ter zake moeten plaatsvinden. Als de echtelijke woning moet worden verkocht, moeten daarover afspraken worden gemaakt en moet duidelijk worden vastgelegd hoe de kosten van de echtelijke woning (hypotheekrente, gas, water, licht, etc.) worden verdeeld tot het moment dat de verkoop en de eigendomsoverdracht bij de notaris hebben plaatsgevonden.

Pensioenverdeling

Ook hebben de man en vrouw in principe over en weer recht op verdeling van de tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioenaanspraken, zodat men de helft van het pensioen ontvangt van de ander zodra deze 65 wordt; ook dit moet goed geregeld worden in een echtscheiding. Van deze hoofdregel mag u afwijken.

Omgangsrecht en informatie- en consultatieregeling

Bovendien moet, als er minderjarige kinderen zijn, een omgangsregeling worden vastgelegd betreffende de omgang tussen de kinderen en hun beide ouders. Ook moet een informatie- en consultatieregeling betreffende de kinderen worden opgenomen in het convenant of in het ouderschapsplan.

Gezag en hoofdverblijf

Verder moet het convenant of het ouderschapsplan een regeling bevatten omtrent het ouderlijk gezag; normaal gesproken wordt het gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding voortgezet. Ook moet in het convenant of ouderschapsplan worden opgenomen bij wie van beide ouders het kind zijn hoofdverblijfplaats zal hebben.

Fiscale regeling

Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek moet bovendien een fiscale regeling worden opgenomen in het convenant betreffende de eventuele belastingaanslag of belastingteruggave die nog komt en de verdeling daarvan.

Gemeenschap van goederen

Tot slot moet bij een gemeenschap van goederen deze gemeenschap verdeeld worden; in het convenant moet worden opgenomen hoe de bezittingen (banksaldi, levensverzekeringspolissen, auto, caravan, etc.) en schulden worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden en periodiek verrekenbeding

Als partijen huwelijkse voorwaarden of (bij een geregistreerd partnerschap) partnerschapsvoorwaarden hebben laten vaststellen bij de notaris, moet uit het convenant duidelijk blijken hoe partijen deze hebben afgewikkeld. Vaak bevatten huwelijkse voorwaarden een finaal of periodiek verrekenbeding. Bij een finaal verrekenbeding moet er worden verdeeld als ware er gemeenschap van goederen. Bij een periodiek verrekenbeding geldt volgens vaste jurisprudentie dat indien partijen tijdens het huwelijk geen uitvoering hebben gegeven aan dit periodiek verrekenbeding, in die zin dat zij niet jaarlijks de overgespaarde inkomsten bij helfte hebben verdeeld, daaraan het gevolg moet worden verbonden dat partijen bij het einde van het huwelijk alsnog tot verrekening moeten overgaan en dat in deze verrekening tevens moet worden betrokken de vermogensvermeerdering die is ontstaan door belegging van hetgeen uit de inkomsten van een echtgenoot is bespaard maar ongedeeld gebleven; hieronder wordt o.a. verstaan de eventuele overwaarde van de echtelijke woning. Hoe in een concreet geval moet worden omgegaan met uw periodiek verrekenbeding kan een advocaat of advocaat-mediator die zich bezighoudt met familierecht en echtscheidingen u vertellen.

Geconcludeerd moet dus worden dat het in alle gevallen het verstandigst is om uw echtscheiding te laten regelen door een mediator die tevens advocaat is, als u samen kiest voor het regelen van uw echtscheiding via mediation.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht