WW en alimentatie

Indien uw ex-partner door de rechter is veroordeeld tot het betalen van partner- en/of kinderalimentatie en hij vervolgens werkloos raakt, heeft dat tot gevolg dat zijn inkomen zal dalen; de WW-uitkering is immers lager dan zijn oude inkomen uit dienstverband. dat wil echter nog niet zeggen dat hij dan tevens minder alimentatie kan betalen. Van belang daarbij is o.a. of hij een ontbindings- c.q. ontslagvergoeding heeft ontvangen van zijn oude werkgever. Als dit het geval is, wordt uw ex-partner in principe geacht zijn WW-uitkering daarmee aan te vullen tot zijn oude salarisniveau, teneinde op die wijze in staat te blijven om te voldoen aan de op hem rustende verplichting tot het betalen van alimentatie.

Tot dit oordeel kwam ook het Gerechtshof Den Haag in een uitspraak van 21 juli 2010. De man had in die zaak een groot deel van zijn ontslagvergoeding willen aanwenden om een mogelijk pensioentekort aan te vullen. Het hof keurde dit niet goed. Gezien de duur van het huwelijk, de taakverdeling binnen het huwelijk, de man gedurende zijn langdurige dienstverband bij zijn werkgever een pensioenvoorziening had opgebouwd en het feit dat volstrekt niet uitgesloten was dat de man in de nabije toekomst nog een verdere opbouw van zijn pensioenrechten kon realiseren, achtte het hof het niet redelijk dat de man een groot deel van zijn ontbindingsvergoeding van € 350.000,- wenste aan te wenden voor een mogelijk pensioentekort. In dit geval prevaleerde de verplichting van de man jegens de vrouw tot het betalen van haar kosten van levensonderhoud.

Het hof gaat ging er voorts van uit dat de man zijn WW-uitkering gedurende geruime tijd met zijn ontslagvergoeding kon aanvullen tot zijn oude salarisniveau en dat hij gezien zijn opleiding en leeftijd binnen een redelijke termijn weer passend werk zou kunnen vinden.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht