Berekening partneralimentatie bij een startend bedrijf

Op 15 december 2010 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarbij het erom ging of de man partneralimentatie kon voldoen aan de vrouw. De man was een ondernemer; hij was in januari 2007 voor zichzelf begonnen en bezat een aantal B.V.’s (besloten vennootschappen) binnen een holdingconstructie.

Het Hof was van oordeel dat, wat betreft het resultaat van de onderneming, bij een startende onderneming niet uitgegaan kan worden van een gemiddeld resultaat. Beoordeeld zal moeten worden welke gelden aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar wordt gebracht. Relevant daarvoor is de vrije kasstroom die de onderneming genereert, waarmee het hof bedoelt die gelden die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Het Hof was tevens van oordeel dat in deze zaak was komen vast te staan dat sprake was geweest van een dalende omzet en een dalend resultaat van het bedrijf van de man. Dit resulteerde in het feit dat de man in beginsel aan zijn onderneming niet meer geld kon onttrekken dan het loon dat hij had genoten.

Uit de geconsolideerde jaarrekening 2008 volgde bovendien dat er een negatieve reserve was van € 20.058,-. In 2009 bedroeg de algemene reserve € 4.228,- positief. Gezien het balanstotaal van de onderneming was een dergelijke reserve dermate klein dat die niet aan de onderneming kan worden onttrokken, aldus het Hof; deze reserves dienden ter beschikking van de onderneming te blijven.

Een en ander leidde er in deze zaak toe dat de man geen partneralimentatie verschuldigd was aan zijn ex-vrouw.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht