Hoogte alimentatie bij een bedrijf met wisselende winst

Op 2 december 2010 heeft het Gerechtshof te Leeuwarden de draagkracht van een man moeten beoordelen, in verband met een door zijn ex aanhangig gemaakte procedure ter verkrijging van kinderalimentatie. De man in deze zaak was ondernemer en het resultaat van zijn bedrijf was in 2007 ca. € 10.000 hoger dan in 2008 en 2009.  De man was van mening dat het jaar 2007 afweek van andere jaren en daarom niet als representatief diende te worden beschouwd. Hij stelde dat het hogere resultaat in 2007 van € 63.000,- te verklaren was door lagere personeelskosten, omdat hij in die periode -bij wijze van vlucht vanwege de beëindiging van de relatie tussen partijen- zeer veel zelf had gewerkt.

Het Hof overwoog dat als uitgangspunt geldt dat de winst uit onderneming wordt vastgesteld door middeling van de winsten van de onderneming over de laatste drie jaren. Hiervan kan onder meer worden afgeweken wanneer een van deze jaren niet representatief is ten gevolge van oorzaken die buiten de normale bedrijfslijn liggen, aldus het Hof. De rechter heeft de vrijheid om rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die hij van belang acht voor zijn beslissing.

Het hof overwoog voorts het volgende. De jaarstukken van de man lieten over het algemeen een zeer consistente lijn zien in de bedrijfsresultaten. Ook de overige door de man overgelegde stukken toonden een stabiel beeld. De man had naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt waarom de winst in 2007 veel hoger was uitgevallen, waardoor dat jaar niet als representatief diende te gelden voor de gemiddelde winst. Voorts bevestigden de door de man in deze procedure overgelegde jaarstukken over 2008 zijn verwachting betreffende het bedrijfsresultaat. De vrouw had voorts niet aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt, dat de financiële gegevens van de man niet juist zouden zijn. Het Hof oordeelde daarom dat de hogere winst in het jaar 2007 niet meegenomen diende te worden bij de beoordeling van de draagkracht van de man.

mr. Laura Cassese, familierechtadvocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht