Moet men altijd partneralimentatie betalen?

Of men partneralimentatie moet betalen, hangt onder meer af van de mate waarin de alimentatiegerechtigde zelf in staat is om in zijn/haar behoefte c.q. levensonderhoud te voorzien. In een echtscheiding die heeft gespeeld bij de Rechtbank Den Haag, besliste de Rechtbank dat de man, die een eigen bedrijf had, een bedrag van € 1.200,00 per maand diende te voldoen aan partneralimentatie. De man stelde tegen deze beslissing hoger beroep in bij het Gerechtshof Den Haag, die in deze zaak op 19 januari 2011 uitspraak deed. De man betwistte ten overstaan van het Hof de behoefte van de vrouw en stelde dat zij niet had aangetoond wat haar behoefte was. Hij betoogde dat de vrouw op geen enkele wijze had aangetoond dat zij niet kon werken in verband met psychische problemen en de (extra) zorg voor (een van) de kinderen van partijen, zoals zij eerder ten overstaan van de Rechtbank had verkondigd. De vrouw was op deze stellingen van de man niet ingegaan. Gelet hierop en gezien het feit dat de vrouw haar stelling dat zij niet kon werken in verband met psychische problemen en de (extra) zorg voor (een van) de kinderen van partijen niet met bescheiden had onderbouwd, was het Hof van oordeel dat niet was komen vast te staan dat de vrouw niet in staat was om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Het Hof vernietigde de eerdere beslissing van de Rechtbank en stelde de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie alsnog met terugwerkende kracht op nihil. De man hoefde dus geen partneralimentatie aan de vrouw te voldoen.

mr. L.V.S. Cassese, echtscheidingsadvocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht