Nieuw gezin en de invloed daarvan op de hoogte van de kinderalimentatie

Op 14 december 2010 heeft het Gerechtshof te Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarbij de alimentatieplichtige vader een nieuw gezin met daaruit geboren kinderen had gevormd met zijn nieuwe echtgenote en tevens alimentatieplichtig was ten opzichte van zijn ex-echtgenote en de uit dat huwelijk geboren kinderen, voor wie hij partner- en kinderalimentatie voldeed. In 1995 had de Rechtbank de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

Het Hof oordeelde dat met de inwerkingtreding van de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding met ingang van 1 maart 2009, in artikel 1:400 lid 1 BW een wettelijke voorrangsregeling voor kinderalimentatie is opgenomen ten opzichte van alle andere onderhoudsverplichtingen. Voorrang van kinderalimentatie boven alle andere onderhoudsverplichtingen heeft onder meer tot gevolg dat bij de bepaling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige de norm voor een alleenstaande wordt gehanteerd, ook als er kinderen tot zijn (nieuwe) gezin behoren, aldus het Hof. Als uitgangspunt zal de bijstandsnorm van een alleenstaande worden genomen. De voor alimentatie beschikbare draagkrachtruimte wordt vervolgens in beginsel gelijk verdeeld over alle kinderen waarvoor de betrokkene onderhoudsplichtig is.

Eerst indien na het voldoen van kinderalimentatie draagkrachtruimte bij de onderhoudsplichtige resteert komt partneralimentatie in beeld, zo oordeelde het Hof. Een en ander had in deze zaak tot gevolg dat de man uitsluitend nog een bijdrage ter zake van kinderalimentatie moest voldoen aan zijn ex-echtgenote en dat hij geen partneralimentatie meer aan haar hoefde te voldoen.

mr. Laura Cassese, advocaat & NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht