Tuinonderhoud: wat wel en wat niet voor de huurder?

Tuinonderhoud: wat moet de huurder wel of niet doen?

Rechtbank Breda, sector kanton

27 juli 2011

LJN:  BR3352 (rechtspraak.nl)

( rechter: mr. P.L. Kerkhofs)

 

Tuinonderhoud. Vrijheid van inrichting. Begrenzing. goed huurderschap. Kleine herstellingen.

[art. 7: 213, 7: 217, 7: 240 BW]

Sinds 23 juni 2000 huurt X van een woningstichting een tussenwoning in Tilburg. Tot het gehuurde behoort een achtertuin. De woningstichting vindt dat X de achtertuin niet goed onderhoudt. Takken van bomen en struiken hangen over de naburige percelen. De bloesem en bladeren vallen op de naburige percelen waardoor andere huurders overlast ondervinden. De woningstichting vordert op straffe van dwangsommen dat zij gemachtigd wordt om voor rekening van X het tuinonderhoud uit te voeren bestaande  uit het rooien van enkele bomen en de klimop en het snoeien van de resterende overhangende takken van de bomen en struiken. Verder vordert de woningstichting dat X opdraait voor de kosten. X stelt zich op het standpunt dat de tuin op orde is en dat hij geen overlast veroorzaakt. X geniet van de aanwezige beplanting en de vogels die hierop afkomen. De kantonrechter stelt vast dat in de huurovereenkomst zelf niets ‘zegt’ over het tuinonderhoud. Een huurder heeft, binnen redelijke grenzen, een grote mate van vrijheid in de wijze waarop het gehuurde door hem wordt ingericht. Wijziging van het gehuurde, overlast aan omwonenden of schadeveroorzakend handelen of nalaten zijn factoren die die vrijheid begrenzen. Uit de plaatsopneming is gebleken dat de tuin is overwoekerd door klimop. Aan de zijkant is een boom geplaatst die zo groot is geworden dat die de houten afscheiding met het naastgelegen perceel wegdrukt. Klaarblijkelijk is onderhoud van betekenis gedurende langere tijd niet meer verricht. Artikel 7: 213 BW verplicht de huurder om zich als goed huurder te gedragen. Ook jegens zijn buren heeft de huurder een zorgplicht. Gelet op het ontbreken van bewijs dat de buren overlast ondervinden, kan de vordering tot tuinonderhoud niet worden toegewezen. De wildgroei kan wel schade aan het gehuurde veroorzaken. De uit de kluiten gewassen boom nabij de berging past niet in de woonomgeving. Op basis van het Besluit kleine herstellingen zal de woningstichting gemachtigd worden om de boom op kosten van X te rooien. De klimplant aan de achterzijde behoeft niet te worden gerooid doch wel op kosten van X te worden gesnoeid. De boom aan de zijkant die de schutting wegdrukt, hoeft niet te worden verwijderd omdat niet blijkt dat de buurvrouw hier last van heeft. Er is geen reden om de woningstichting toe te staan om overhangende takken te verwijderen. De buren zijn gerechtigd dit zelf te doen en niet blijkt dat zij hebben geklaagd. De slotsom luidt dat de woningstichting op kosten van X de boom nabij de berging mag rooien en de klimop mag snoeien op straffe van een dwangsom van € 50,00 per dag dat hij hier aan niet meewerkt.

Commentaar:

Het is de verplichting van de huurder om de tuin bij de woning netjes te onderhouden. In veel standaardhuurcontracten is dit vastgelegd. In deze zaak was dat niet het geval. Daarom is het aan te raden om duidelijk in de algemene huurvoorwaarden of huurreglement  vast te leggen wat qua tuinonderhoud precies van de huurder wordt verlangd. Gebeurt dat niet, dan hangt het van de situatie ter plaatse af wat er van de huurder verlangd kan worden. Daarbij heeft de huurder de vrijheid om de tuin naar eigen believen in te richten.  Pas als er schade aan het gehuurde ontstaat of wanneer omwonenden klagen, mag de woningstichting ingrijpen. De woningstichting zal dit echter wel moeten bewijzen. Onderbelicht is of de bomen in de tuin al de forse omvang hadden toen de huurder het gehuurde betrok. Heeft de verhuurder zelf geen mutatieonderhoud uitgevoerd, dan dringt zich de vraag op of het redelijk is dat de nieuwe huurder hiervoor opdraait.

Diederik Briedé

 

 

 

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht