Verwijtbaar inkomensverlies en alimentatie

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 6 april 2011 ging het om een echtscheiding waarbij de man door de Rechtbank was veroordeeld een bepaald bedrag aan kinderalimentatie te betalen aan de vrouw. De man stelde dat hij deze kinderalimentatie niet kon betalen, omdat hij om medische redenen zijn werk had verloren en daardoor een lager inkomen had gekregen. In eerste instantie had de Rechtbank al geoordeeld dat sprake was van een verwijtbaar inkomensverlies zijdens de man; de Rechtbank had zijn verdiencapaciteit gesteld op zijn oude loon ten bedrage van € 55.352 bruto per jaar en op basis daarvan geoordeeld dat de man de kinderalimentatie wel kon en behoorde te voldoen.

Het Hof overwoog als volgt. Bij de bepaling van de draagkracht van een onderhoudsplichtige komt het niet alleen aan op het inkomen dat hij verwerft, maar ook op het inkomen dat hij moet worden geacht zich redelijkerwijs te kunnen verwerven. Naar het oordeel van het Hof had de man, gelet op zijn onderhoudsverplichting jegens de minderjarigen, onvoldoende onderbouwd waarom hij was vertrokken bij het oude bedrijf waar hij werkzaam was. De man stelde weliswaar dat hij zijn werk om medische redenen niet kon volhouden, maar uit o.a. de rapportage van de bedrijfsarts kwam dat niet met zoveel woorden naar voren. Daarbij kwam dat de man thans werkzaam was als vrachtwagenchauffeur, waarvoor naar het oordeel van het Hof (evenals in zijn oude baan) ook de nodige alertheid was vereist. Nu de man voorts de stelling van de vrouw niet had weersproken dat zijn oude werkgever nog immer op zoek was naar ervaren werknemers, achtte het Hof het inkomensverlies van de man voor herstel vatbaar. Gelet op het voorgaande hield het Hof, evenals de Rechtbank, rekening met een verdiencapaciteit zijdens de man van € 55.352,- bruto per jaar; de maandelijks door hem te betalen kinderalimentatie werd dus niet verlaagd.

Conclusie: indien sprake is van een verwijtbaar inkomensverlies, wordt met het verlies aan inkomen geen rekening gehouden bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie; deze wordt juist vanwege het verwijtbare inkomensverlies dus niet lager.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat en NMI gecertificeerd mediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht