Heeft samenwonen invloed op de hoogte van de alimentatie?

Met ingang van 1 april 2013 heeft samenwonen door de alimentatieplichtige ouder in beginsel geen invloed meer op de hoogte van de door hem/haar te betalen kinderalimentatie, aangezien per die datum nieuwe kinderalimentatienormen in werking zijn getreden. Bij de berekening van partneralimentatie wordt de alimentatieplichtige die samenwoont echter nog steeds geacht zijn woonlasten in beginsel bij helfte te kunnen delen met zijn/haar samenwonende partner en wordt hiermee derhalve rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van de te betalen partneralimentatie. Als de samenwonende partner geen inkomen heeft, wordt van hem/haar in principe verwacht dat een baan wordt gezocht zodat hij/zij deze helft van de woonlasten wel kan voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal van dit uitgangspunt worden afgeweken; te denken valt aan de situatie waarbij de samenwonende partner vanwege ziekte geen inkomen kan verwerven en hij/zij geen aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat en NMI registermediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht