Overlast door huurder – de vervuilde woning

 

De vervuilde woning

Rechtbank Almelo

24 februari 2012

LJN:  BV8427 (rechtspraak.nl)

(mr. M.M. Verhoeven)

Vervuiling. Overlast. Tekortkoming. Ontruiming

[art. 6: 74, 6: 265, 7: 213, 214 BW]

Huurster huurt van de woningstichting een woning in Enschede. De huurder bewoont de woning met haar zoon. Vanaf 2009 heeft de woningstichting met huurster  besprekingen gevoerd over het onder- en schoonhouden van de woning. Door diverse instanties is aan huurster begeleiding en hulpverlening aangeboden. Vanaf november 2011 betaalt de huurster de huur niet meer. De woningstichting vordert de ontruiming van de woning. Volgens de woningstichting is huurster verplicht de woning en de tuin te onderhouden. Uit diverse brieven blijkt dat er afspraken zijn gemaakt ter verbetering van de woonsituatie doch deze zijn nadien door de huurster geschonden. Ondanks diverse inspanningen en vele waarschuwingen neemt de vervuiling in de woning toe. Er is ongedierte en er hangt een vieze lucht. De hond wordt niet uitgelaten. Omwonenden klagen over stankhinder en een onhygiënische situatie. De verwaarlozing van de woning vormt een ernstige wanprestatie die grond oplevert voor de ontbinding van de huurovereenkomst, aldus de woningstichting. Huurster stelt dat hulpverlening is geëindigd omdat verdere indicatie werd afgewezen. Toen is de situatie verslechterd. Na december 2011 is de situatie verbeterd. De foto’s geven geen correct beeld van de huidige situatie. Huurster wordt begeleid door twee wijkcoaches. De tuin is opgeruimd en schoongemaakt. De woning is nog wel rommelig. De gevorderde ontruiming is een te zware ingreep. De voorzieningenrechter oordeelt dat uit de stukken blijkt dat huurster al jaren niet voldoet aan haar verplichting om de woning te onderhouden. Er is sprake van rondslingerende etenswaren, ongedierte en stank. De buren worden gestoord in hun woongenot.  Niet onderbouwd is dat de situatie is verbeterd. Er zijn door de huurster geen foto’s overgelegd. Hulpverlening heeft niet tot resultaat geleid. Er is sprake van een voortdurende wanprestatie die de gevorderde ontruiming rechtvaardigt. Huurster moet de woning binnen 6 weken ontruimen en wordt veroordeeld in de proceskosten.

Commentaar:

Met enige regelmaat worden sociale verhuurders geconfronteerd met huurders die zichzelf en de woning verwaarlozen. De praktijk leert dat dit veelal het gevolg is van psychische problemen of drank- of drugsgebruik. Een huurder mag zelf bepalen hoe hij of zij een woning inricht en bewoont. Deze vrijheid vindt zijn begrenzing daar waar verwaarlozing van de woning plaatsvindt en omwonenden overlast ondervinden. Deze uitspraak is daarvan een sprekend voorbeeld. Een woning die niet wordt onderhouden, waar ongedierte vrij spel hebben gaat logischerwijs achteruit. Lastig wordt het als sprake is van een grensgeval. Het is dan zaak om de bewoning goed te monitoren en de huurder schriftelijk te wijzen op zijn of haar verplichtingen. Controleer of gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Informeer bij instanties of hulp wordt geaccepteerd. Dan nog is het lastig om goed in beeld te krijgen wat zich precies achter de voordeur plaatsvindt. Als na verloop van tijd blijkt dat sprake is van een structurele verwaarlozing en /of de situatie niet verbetert, rest niets anders dan een ontruiming, zoals deze zaak illustreert.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht