Woning te koop en verdeling woonlasten bij scheiding

Op 13 mei 2011 heeft de Rechtbank te Almelo in kort geding uitspraak gedaan in een zaak waarin partijen na hun scheiding hun gezamenlijke woning te koop hadden gezet en waarbij de vrouw betaling van de man vorderde van haar deel van de woonlasten, aangezien de woning door de man werd bewoond. Partijen waren hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hypotheekrente en de hypotheekhouder (bank) had loonbeslag gelegd op het salaris van de vrouw, die in kort geding verzocht om haar een gebruiksvergoeding toe te kennen voor de woning, aangezien deze door de man en zijn nieuwe partner werd bewoond. De woning stond al sinds september 2009 te koop. Via het loonbeslag betaalde de vrouw maandelijks een bedrag van € 300,00 voor de woning aan de hypotheekverstrekker (bank). Zij vorderde veroordeling van de man om haar maandelijks bij vooruitbetaling een bedrag van € 300,00 te voldoen en te blijven voldoen totdat de woning was verkocht en geleverd.

De kortgedingrechter oordeelde dat gelet op genoemde feiten en omstandigheden er aanleiding was om het vaststellen van een gebruiksvergoeding toe te wijzen. Hij overwoog daartoe dat de man de onverdeelde woning onder zich had waarvan hij exclusief gebruik maakte. De kortgedingrechter achtte het in strijd met de redelijkheid en billijkheid die partijen als voormalig echtgenoten/geregistreerd partners jegens elkaar in acht dienden te nemen, om de vrouw geen vergoeding toe te kennen, en aldus geen rendement te doen genieten van haar aandeel in de woning. Daar kwam nog eens bij dat de vrouw door het gelegde loonbeslag maandelijks een bedrag van € 300,00 aan hypothecaire lasten voldeed. De kortgedingrechter achtte de door de vrouw gevorderde vergoeding van € 300,00 per maand redelijk en wees deze toe met ingang van de dag van de dagvaarding, zijnde 18 februari 2011, tot het moment dat de woning – al dan niet aan een derde – was verkocht en geleverd. Hij veroordeelde de man om met ingang van 18 februari 2011 maandelijks bij vooruitbetaling aan de vrouw te voldoen een bedrag van € 300,00 door bijschrijving van dat bedrag op haar bankrekening, totdat de woning was verkocht en geleverd.

mr. L.V.S. Cassese, familierechtadvocaat en NMI registermediator te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht