Heeft kind recht op voortzetten huurovereenkomst van overleden ouder ?

 

Op 17 januari 2014 dit jaar heeft de Hoge Raad (vindplaats: ECLI: NL: HR: 2014:93  op rechtspraak.nl) nog eens geoordeeld over de situatie dat een achterblijvend kind ( de zoon) het huurcontract dat op naam van zijn overleden ouder staat (de moeder), wil voortzetten.

Om de huur te kunnen voortzetten moet sprake zijn (geweest) van een gemeenschappelijke huishouding tussen ouder en kind. De zoon in kwestie woonde al 38 jaar in het ouderlijk huis. Hij en zijn moeder keken samen televisie en deelden de maaltijden. De verhuurder verzette zich tegen de voortzetting van de huur door de achtergebleven zoon.

De Hoge Raad oordeelde dat het vaste rechtspraak is dat  een gemeenschappelijke huishouding wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De enkele omstandigheid dat een kind na zijn meerderjarig worden nog bij zijn ouder (s) woont, brengt nog geen duurzame gemeenschappelijke huishouding mee omdat in de regel sprake is van een aflopende samenlevingssituatie.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan een samenleving van kind en ouder (s) na het zelfstandig worden van het kind worden aangemerkt als een blijvende samenwoning. Daarbij kan de mate van wederkerigheid een rol spelen. In dit geval bleek dat de zoon feitelijk nog steeds “het kind in huis” is gebleven, liet zich door zijn moeder verzorgen en droeg niet (aantoonbaar) bij aan de kosten.

Commentaar:

Het is voor een achterblijvend kind bijzonder lastig om het huurcontract van de overleden ouder (s) voort te zetten. Er worden hoge eisen gesteld aan het wettelijk criterium van de duurzame gemeenschappelijke huishouding. De relatie tussen ouder en kind is immers aflopend zoals de Hoge Raad ook oordeelt. Normaliter ‘vliegen kinderen uit’. De duurzame gemeenschappelijke huishouding moet uit de feiten blijken. Het lijkt mij dat als de huishoudelijke taken eerlijk zijn verdeeld, er sprake is van wederkerigheid. Een (meerderjarig) kind dat op ‘de zak van zijn ouder(s) teert’ en zich laat verzorgen heeft de schijn tegen.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht