Hoge Raad: faillissement verhuurder? Huurder mag blijven zitten.

Hoge Raad versterkt positie huurder ten opzichte van de curator in het faillissement van de verhuurder.

In een recent arrest van 11 juli 2014 (ABN AMRO/Berzona) heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de positie van de huurder in het faillissement van de verhuurder. Menig curator was op basis van een eerder arrest van de Hoge Raad (inzake Nebula van 3 november 2006) van mening dat de huurder na faillissement van de verhuurder geen aanspraak kan maken op het volledige huurgenot en dus moest vertrekken. Immers, dan zou de huurder een bevoorrechte positie hebben boven andere schuldeisers die met minder genoegen moeten nemen. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het arrest inzake Nebula ging over een situatie dat de woning na het faillissement werd verhuurd. Deze huurovereenkomst vormde een inbreuk op het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. De Hoge Raad heeft nu in de zaak ABN AMRO / Berzona geoordeeld dat in situaties waarin ten tijde van het faillissement de huurovereenkomst loopt, de curator niet bevoegd is het huurgenot te beëindigen. De vordering tot het verschaffen van huurgenot levert in dat geval geen vordering op die in het faillissement ter verificatie kan worden ingediend, aldus de Hoge Raad. Met deze uitspraak is de positie van de huurder in het faillissement van de verhuurder versterkt.

Diederik Briedé

advocaat

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht