Agressie tegen medewerkers corporatie wordt niet getolereerd.

De agressieve huurder zet niet alleen zijn eigen positie maar ook dat van zijn inwonende familieleden op het spel.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden
3 maart 2015
ECLI: NL:GHDHA: 2015:324 (rechtspraak.nl)
mrs. M.A.F. Tan-de Sonnaville, J.E.H.M. Pinckaers en
T.G. Lautenbach

[artikel 7: 213 BW)

Man en vrouw huren sinds 13 oktober 2000 van de woningstichting een woning. Er heeft zich een incident voltrokken waarbij door de man is gescholden en een vleesmes van 30 cm aan de wijkbeheerder is getoond. In kort geding heeft de woningstichting de ontruiming van de woning gevorderd. De kantonrechter heeft dit toegewezen omdat de agressie van de man in combinatie met het tonen van het mes als een ernstige bedreiging is aan te merken. De vrouw is als echtgenote en als medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Tegen dit oordeel gaan man en vrouw in hoger beroep zich op het standpunt stellende dat sprake was van een incident die geen ernstige tekortkoming oplevert terwijl de vrouw hier niets mee te maken had. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat het incident zodanig ernstig is geweest dat de man zich niet als goed huurder in de zin van artikel 7:213 BW en de huurvoorwaarden heeft gedragen en dat in dit geval ontruiming gerechtvaardigd is, zowel jegens de man als jegens de vrouw als hoofdelijk verbonden medehuurster. De vrouw was wel bij het incident betrokken omdat zij de woordenwisseling heeft gehoord en later een mes aan de man heeft gegeven. De vrouw had het in haar macht om het incident te voorkomen. De vrouw is als contractuele medehuurster hoofdelijk aansprakelijk voor tekortkomingen van de man in de nakoming van de huurovereenkomst. Er is namelijk sprake van één door de man en de vrouw als contractuele medehuurders met de verhuurder gesloten overeenkomst, waaruit voor de vrouw hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeit. Hoofdelijke aansprakelijkheid strekt zich uit tot alle verplichtingen uit de huurovereenkomst en ziet dus ook op de onderhavige situatie, waarbij (met name) de man zich niet als goed huurder heeft gedragen. Bij niet-nakoming is in dit geval niet relevant wie van de beide huurders tekortschiet (ECLI:NL:HR:2005:AU3255). Voor een ontbinding van een huurovereenkomst geldt niet dat de huurder in verzuim verkeert. Een tekortkoming in het verleden kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De tekortkoming is bovendien niet van geringe betekenis. De ontruiming van de vrouw en kinderen legt, gelet op de ernst van het incident, te weinig gewicht in de schaal. Medewerkers van woningstichtingen moeten veilig hun werk kunnen doen, mede in verband met de belangen van de overige huurders.

Commentaar:

De uitspraak is goed nieuws voor alle wijkbeheerders, woningconsulenten en medewerkers van woningcorporaties die hebben om te gaan met geweld , misdragingen en agressie van huurders. Bij bedreiging (met een mes) en agressie is natuurlijk de grens van het toelaatbare overschreden. Hoofdelijke aansprakelijkheid als hier aan de orde ziet op ondeelbare verplichtingen. Ook als de vrouw part noch deel had aan het incident, blijft er sprake van een ernstige tekortkoming waarvoor zij aansprakelijk is. Er wordt dan niet gedifferentieerd ter zake de mate waarin iemand een verwijt kan worden gemaakt, in dit geval de vrouw. Dit is vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Kortom : de dreigende huurder zet niet alleen zijn eigen positie maar ook dat van zijn inwonende familieleden op het spel. Hieraan mogen corporaties best meer ruchtbaarheid geven.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht