DAS RECHTSBIJSTAND WEIGERT VRIJE ADVOCAATKEUZE

Recent berichten wij u dat het Europees Hof van Justitie een belangwekkende uitspraak heeft gedaan over de vrije advocaatkeuze voor een rechtsbijstandverzekerde in het geval van een juridisch geschil.

Het oordeel komt erop neer dat ook in de voorfase, aldus vooruitlopend op een procedure, recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Een verzekerde hoeft dus niet akkoord te gaan met alleen de inschakeling van een bij de verzekeraar werkzame jurist maar mag op de kosten van de verzekeraar een eigen advocaat kiezen.

Inmiddels heeft DAS Rechtsbijstand in een zaak van mij laten weten zich hiervan niets aan te trekken. Beweerd wordt dat het om een Belgische kwestie zou gaan. Dit is niet aan de orde. Het Europees hof beoordeelt een zaak in het licht van de Europese richtlijn die voor allen Europese landen geldt. Volgens het hof moet de richtlijn en dus de vrije advocaatkeuze ruim worden  uitgelegd.

DAS laat haar verzekerden vooralsnog in de kou staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht