1. De maatschap Briedé Cassese advocaten & mediators stelt zich ten doel de beoefening van de rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat en het uitoefenen van de functies van arbiter, bindend adviseur en mediator daaronder begrepen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Briedé Cassese advocaten & mediators. Alle bedingen in de algemene voorwaarden gelden mede voor al degenen die in dienst zijn bij danwel werkzaam zijn bij Briedé Cassese advocaten & mediators.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Briedé Cassese advocaten & mediators.

4. De opdrachtgever vrijwaart Briedé Cassese advocaten & mediators tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Briedé Cassese advocaten & mediators voor de opdrachtgever zijn verricht.

5. Iedere aansprakelijkheid van Briedé Cassese advocaten & mediators is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, zijnde € 500.000,00 per aanspraak. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door Briedé Cassese advocaten & mediators gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,00

6. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Briedé Cassese advocaten & mediators geeft last en volmacht aan Briedé Cassese advocaten & mediators  om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten.

7. Briedé Cassese advocaten & mediators zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Briedé Cassese advocaten & mediators  zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Briedé Cassese advocaten & mediators is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

8. De opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem/haar bestemde gelden, die worden aangehouden op de derdenrekening van de advocaat, met openstaande declaraties, onwillekeurig op welke werkzaamheden die declaraties betrekking hebben.

9. De rechtsverhouding tussen Briedé Cassese advocaten & mediators  en de opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten van het kantoor gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Briedé Cassese advocaten & mediators in verband met door Briedé Cassese advocaten & mediators verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11. Betaling van declaraties van Briedé Cassese advocaten & mediators dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Voor het versturen van een aanmaning worden kosten in rekening gebracht. Indien tot incasso dient te worden overgegaan, is de opdrachtgever de werkelijke kosten gemoeid met de incasso en de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van € 125,00. Indien een opdrachtgever een declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Briedé Cassese advocaten & mediators gerechtigd om per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle openstaande declaraties. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de cliënt/opdrachtgever per omgaande bericht. Briedé Cassese advocaten & mediators is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Als de opdrachtgever een B.V., N.V., v.o.f., c.v., maatschap, vereniging of stichting is, staat de directeur/vennoot/maat/ bestuurder die het intakeformulier heeft ondertekend persoonlijk in voor de betaling van openstaande declaraties. De uurtarieven worden standaard jaarlijks per 1 januari (opnieuw) vastgesteld c.q. geïndexeerd. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 7,5% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond schriftelijk te ontbinden.