Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht heeft te maken met onroerende goed.

Belangrijke onderdelen zijn zaken of kwesties over bouwrecht en huurrecht. Denk ook aan juridische kwesties over projectontwikkeling, de koop en verkoop van een woning of een bedrijfsonroerendgoed. Maar ook aan erfdienstbaarheden, kwesties over de huur of verhuur van een woning of bedrijfsruimte. Ook is veel te doen rond zorgvastgoed waarbij een zorginstelling een contract sluit voor een nieuwe locatie die wordt gehuurd of gebouwd.

Vastgoedrecht kan dus complex zijn. Er gelden verschillende (soms tegengestelde) regels. Daarnaast zijn er vaak verschillende partijen in het spel. Denk aan ontwikkelaars, bouwers, aannemers, beleggers, woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere eigenaren en (ver)huurders. Ieder heeft zijn eigen belang.

Hieronder volgt een aantal onderdelen van het vastgoedrecht.

Erfdienstbaarheden

Dat zijn rechten die op naast elkaar gelegen gronden kunnen ontstaan. Er is dan een dienend erf dat belast is met het recht en een heersend erf ten behoeve waarvan het recht is gevestigd of ontstaan. Een erfdienstbaarheid kan zijn vastgelegd in een contract maar ook in de loop van de tijd ontstaan.

Burenrecht

Dit gaat over buren onderling. Vaak gaat het dan om eigenaren. Men mag elkaar geen hinder veroorzaken. En binnen een bepaalde afstand van de erfgrens mag men geen bomen, planten en/of bouwsels neerzetten.

Bouwrecht

Het bouwrecht gaat over alles wat met de stenen van een gebouw te maken heeft. De kwaliteit van een gebouw, de gebruikte materialen, de fouten die bij de bouw kunnen ontstaan, de aansprakelijkheid van de aannemer, of sprake is van meer- of minderwerk, problemen bij de oplevering en verborgen gebreken.

Huurrecht

Het huurrecht is een specialistisch rechtsgebied dat draait om de regels voor het genot van een woning of een bedrijfsruimte of andersoortige ruimtes. Als het gaat om de (ver)huur van een woning zijn de regels erg scherp. Een huurder heeft huurbescherming maar dat is niet absoluut. Hier spelen zaken omtrent renovaties, huurachterstanden, (drugs)overlast e.d. Een goed huurcontract is vaak maatwerk.

Omgevingsrecht

Denk hierbij aan een bestemmingsplan van de gemeente waarin regels staan over het gebruik van bepaalde gronden of objecten. De realisatie van onroerend goed kan ook leiden tot schade voor omwonenden. Die kunnen dan een verzoek tot vergoeding van planschade indienen. Bouwen zonder omgevingsvergunning is vrijwel niet toegestaan. Dat luistert dus nauw. Tot slot komt het ook voor dat een burgemeester een pand sluit vanwege de aanwezigheid van drugs of hennep of andere criminele activiteiten. Maar soms is zo’n sluiting juist onterecht omdat een eigenaar vaak niets met de activiteiten van de huurder of gebruiker van doen heeft.

COVID-19 en vastgoedrecht

Het coronavirus heeft grote invloed op de exploitatie van ruimtes, zoals horeca, zalencentra, stadions e.d. Maar ook winkels lijden onder de overheidsmaatregelen. Ook de aannemer kan door het virus in de problemen komen; soms kan een oplevering van een onroerend goed niet gehaald worden.

Laat je over deze of andere onderwerpen goed informeren en adviseren door Diederik Briedé